Platt jekallt möt Opa Angermanns

Nä, nä, wat es dech dat en Uoselee möt dä Corona-Drecksack. Dat ech dat noch erleäve mot, dat wer die Poort van osser Theater net opmaake dörfe. Dobee häbben wer os doch wier männije lostije Mäuzkes för öch enfalle looete.

Äwer, wenn et wier loss jieeht, dann hauen wer örndlich op däm Bär, dooe könnder mech für aankieke!

Äwer noch jet. Domöt, dat et Öch net tu langweilig wörd möt ooehne die Pappköpp, könnt Ihr nou be YouTube en et Internet en paar van die alde Stöckskes kieke on hüere.